XIN VISA THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN

  • Loại Thị thực: Visa ngắn hạn dưới 90 ngày - có giá trị sử dụng 1 lần (Đối với chuyến đi dài trên 90 ngày)
  • Mục đích: Hoạt động thương mại, công tác, đào tạo, tham dự hội nghị - hội thảo - hội chợ....

Bên Việt Nam : (Tài liệu người VN xin Visa chuẩn bị bằng tiếng Anh)

(1) Hộ chiếu có chữ ký + Thông tin cá nhân + Số điện thoại.

(2) Tờ khai xin cấp visa

(3) 02 ảnh 4,5cm x 4,5cm

(4) Giấy chứng nhận đang làm việc

- Quyết định cử đi công tác,ghi rõ kinh phí chuyến đi do bên nào chi trả

- 01 Giấy giới thiệu để trống.

Bên Nhật : (Tài liệu do cơ quan phía Nhật chuẩn bị bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh)

- Giấy mời gốc

- Giấy bảo lãnh gốc

- Mặt hộ chiếu người mời, giấy tờ hợp tác 2 bên (nếu có)

- Lịch trình gốc bên Nhật

Thời gian xử lý: 7 -10 ngày làm việc