Zalo

0931.59.88.69

Khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng, thì bắt buộc phải xin giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài (trừ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động). Hiện nay, các qui định về thủ tục để xin work permit luôn được cập nhật và thay đổi, vì thế, sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục mà chưa có cập nhật kịp thời sẽ bị trả về rất nhiều lần vì không thể giải trình, chuẩn bị đủ hồ sơ chưa đúng và đầy đủ … Luật Bistax cập nhật cách làm work permit cho người nước ngoài đúng và chuẩn năm 2023.

Cách làm work permit cho người nước ngoài [Đúng & Chuẩn 2023]

Bước 1.  Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động và xin văn bản chấp thuận

Doanh nghiệp phải lập báo cáo giải trình đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cụ thể (Mẫu số 1/PLI) và xin được chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi đăng ký hoạt động kinh doanh.

Thời gian thực hiện: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Lưu ý: Để bước này được duyệt, thì người sử dụng lao động phải chứng minh, giải trình và xác định được nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin work permit

Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, Công ty phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Work permit gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi chuyên gia nước ngoài dự kiến làm việc.