Zalo

0931.59.88.69

Người nước ngoài đang xin giấy phép lao động tại Việt Nam thì có được thử việc hay không? Được ký hợp đồng giao việc cho người lao động nước ngoài không? Đây là một số câu hỏi thường gặp của doanh nghiệp đang muốn tuyển dụng lao động nước ngoài?

Người nước ngoài có được thử việc khi chưa có giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài có được thử việc tại Việt Nam?

Thử việc là hoạt động của người sử dụng lao động đối với là người lao động nhằm mục đích để người lao động tiếp cận, làm quen công việc; đồng thời đây cũng là khoảng thời gian người sử dụng lao động có cơ sở xem xét việc ký hợp đồng lao động với người lao động đó.

Hiện nay trước khi người sử dụng lao động và người lao động giao kết hợp đồng lao động chính thức sẽ thường thỏa thuận có một khoản thời gian thử việc. Tuy nhiên nhiều người sử dụng lao động đang chưa nắm rõ về quy định thử việc đối với người lao động nước ngoài.

Căn cứ vào Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 24. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.”

Như vậy, Theo quy định của Bộ Luật lao động 2019 thì không bắt buộc thử việc với người lao động nước ngoài nhưng nếu người sử dụng lao động vẫn muốn thử việc với người lao động nước ngoài thì hai bên phải ký kết hợp đồng thử việc.

Căn cứ vào Điều 151 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 151. Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

c) Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này.

2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

Như vậy, người lao động là người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên thì mới được làm việc tại Việt Nam.

Theo đó thì người lao động phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thử việc cũng là hình thức làm việc tại Việt Nam. Do đó, người nước ngoài đang xin giấy phép lao động thì sẽ không đủ điều kiện theo quy định trên thì sẽ không được làm việc tại Việt Nam.